studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i 1 000-tal kronor Not 2009 2008
Försäljningsintäkter 39 11 158 10 798
Kostnader för sålda tjänster   -6 316 -7 911
Bruttovinst   4 842 2 887
Försäljnings- och marknadsföringskostnader   - -
Administrationskostnader   -35 852 -32 366
Övriga rörelseintäkter   - 770
Övriga rörelsekostnader   -20 -
Rörelseresultat 39, 40, 41, 42 -31 030 -28 709
Utdelning från dotterbolag   32 050 -
Ränteintäkter och liknande poster 44 13 593 13 918
Räntekostnader och liknande poster 45 -14 220 -11 065
Resultat före skatt   393 -25 856
Bokslutsdispositioner 46 2 510 4 363
Inkomstskatt 47 7 829 6 955

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010