studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i 1 000-tal kronor Not 2009 2008
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat -31 030 -28 709
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 59 317 -434
-30 713 -29 143
Erhållen ränta 10 572 6 738
Erhållen utdelning 32 050 -
Erlagd ränta -12 465 -8 553
Betald inkomstskatt 12 9 652
Förändring i rörelsekapital
- Omsättningstillgångar -635 -269
- Övriga kortfristiga skulder 51 431 -11 201
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investering i dotterbolag - -
Försäljning av dotterbolag 1 000 -
Försäljning av materiella anläggningstillgångar - 1 576
Lån till dotterbolag 49 -92 986 -31 150
Avyttring av övriga finansiella tillgångar 2 645 -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 58 - -182
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Amortering av lån -18 972 -25 213
Upptagna lån - 59 865
Utbetald utdelning -8 219 -16 437
Erhållet koncernbidrag 31 500 37 226
Minskning av likvida medel -34 780 -7 091
Likvida medel vid årets början 84 119 91 210

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010