studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Moderbolagets balansräkning

Belopp i 1 000-tal kronor Not 2009 2008
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 48
- Inventarier och verktyg 387 704
Finansiella anläggningstillgångar 49
- Uppskjutna skattefordringar 2 814 2 574
- Aktier i dotterbolag 812 512 779 119
- Fordringar hos koncernföretag 266 866 221 362
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 49 13 052 12 148
Omsättningstillgångar
Lager och handelsvaror 417 508
Kundfordringar och andra fordringar 89 1 635
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 590 -
Derivatinstrument 57 - 15
Fordringar hos koncernföretag 46 767 36 461
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 50 1 013 1 515
Likvida medel 49 339 84 119
Summa omsättningstillgångar 98 215 124 253
EGET KAPITAL
Eget kapital
Aktiekapital 8 219 8 219
Bundna reserver 225 272 225 272
Fritt eget kapital
Fria reserver 612 562 605 839
Årets resultat 10 732 -14 538
Summa fritt eget kapital 623 294 591 301
Obeskattade reserver 52 - 2 510
SKULDER
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 53 144 398 201 915
Uppskjutna skatteskulder - 4
Skulder till koncernföretag 28 106 38 106
Övriga skulder 10 042 9 138
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 84 494 31 469
Leverantörsskulder 1 812 2 563
Skulder till kreditinstitut 53 57 484 19 250
Skatteskulder 2 554 -
Derivatinstrument 57 35 -
Övriga skulder 958 1 484
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 54 7 178 8 929
Summa kortfristiga skulder 154 515 63 695
Summa skulder 337 061 312 858

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010