studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Koncernens resultaträkning

Belopp i 1 000-tal kronor Not 2009 2008
Försäljningsintäkter 4 1 216 350 1 285 951
Kostnader för sålda tjänster 7 -949 415 -986 303
Bruttovinst 266 935 299 648
Försäljnings- och marknadsföringskostnader 7, 8 -52 066 -52 119
Administrationskostnader 7 -201 100 -194 751
Forsknings- och utvecklingskostnader 7 -46 122 -44 817
Resultatandel i intressebolag 17 13 123 8 465
Övriga rörelseintäkter 5, 6 15 823 2 848
Övriga rörelsekostnader 5, 6 -26 582 -6 545
Rörelseresultat 4, 5, 6, 7, 8, 9 -29 989 12 729
Finansiella intäkter 10, 12 4  805 7 415
Finansiella kostnader 10, 12 -24 582 -19 448
Resultat före skatt -49 766 696
Inkomstskatt 11 14 568 446
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser av utländska dotterbolag -22 501 60 200
Kassaflödessäkringar -4 936 -462
Inkomstskatt på poster redovisade som övrigt totalresultat 1 298 121
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -26 139 59 859
Årets resultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare -35 198 -395
Minoritetsintresse - 1 537
Summa totalresultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare -61 315 58 526
Minoritetsintresse -22 2 475
Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året (SEK)
- Före utspädning 13 -4,28 -0,05
- Efter utspädning 13 -4,28 -0,05

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010