studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i 1 000-tal kronor Not 2009 2008
       
Kassaflöde från den löpande verksamheten      
Rörelseresultat   -29 989 12 729
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 33 93 245 60 942
    63 256 73 671
Erhållen ränta   718 5 406
Erlagd ränta   -22 085 -18 458
Betald inkomstskatt   -3 143 1 204
Förändring i rörelsekapital      
- Omsättningstillgångar -29 644 -24 929
- Övriga kortfristiga skulder   12 341 -7 459
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag   - -6 045
Försäljning av dotterbolag och andra affärsenheter 36 -10 388 -
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -4 335 -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 15 -77 742 -95 528
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 15 654 4 165
Förvärv av immateriella tillgångar 16 -1 032 -1 696
Utdelning från intressebolag 17 2 485 744
Kassaflöde från finansieringsverksamheten      
Upptagna lån 29 30 419 166 048
Amortering av lån 29 -24 043 -119 368
Utdelning 14 -8 219 -16 437
Minskning av likvida medel   -70 758 -38 682
Likvida medel vid årets början   147 713 176 873
Omräkningsdifferens   -2 294 9 522

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010