studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Koncernens balansräkning

Belopp i 1 000-tal kronor Not 2009 2008
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 15 527 811 503 740
Immateriella tillgångar 16 387 510 419 358
Innehav i intressebolag 17 30 701 22 064
Uppskjutna skattefordringar 30 93 561 63 987
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 18, 22 17 694 15 344
Derivatinstrument 18, 20, 22 2 325 55
Kundfordringar och andra fordringar 18, 21 3 531 -
Omsättningstillgångar
Varulager 23 17 958 28 817
Kundfordringar och andra fordringar 18, 21 296 299 309 156
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 18, 22 590 -
Derivatinstrument 18, 20, 22 716 516
Likvida medel 18, 24 74 661 147 713
Summa omsättningstillgångar 390 224 486 202
EGET KAPITAL
Kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital 25 8 219 8 219
Övrigt tillskjutet kapital 25 225 272 225 272
Andra reserver 27 22 872 48 989
Balanserad vinst 26 284 568 327 985
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 540 931 610 465
Minoritetsintresse 298 320
SKULDER
Långfristiga skulder
Upplåning 18, 29 284 536 350 520
Derivatinstrument 18, 20, 22 78 1 209
Uppskjutna skatteskulder 30 33 955 34 329
Pensionsförpliktelser 31 7 489 7 790
Övriga avsättningar 32 128 364 84 476
Leverantörsskulder och andra skulder 28 11 381 9 138
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och andra skulder 28 334 703 357 512
Aktuella skatteskulder 14 515 5 644
Upplåning 18, 29 85 353 37 742
Derivatinstrument 18, 20, 22 3 939 2 432
Övriga avsättningar 32 7 815 9 173
Summa kortfristiga skulder 446 325 412 503
Summa skulder 912 128 899 965

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010