studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Förändringar i moderbolagets eget kapital

Belopp i 1 000-tal kronor Aktiekapital Reservfond Fritt eget
kapital
Summa
eget kapital
Ingående balans per den 1 januari 2008 8 219 225 272 599 596 833 087
Erhållet koncernbidrag 31 500 31 500
Skatteeffekt av koncernbidrag -8 820 -8 820
Utdelning -16 437 -16 437
Årets resultat redovisat i resultaträkningen -14 538 -14 538
Ingående balans per den 1 januari 2009 8 219 225 272 591 301 824 792
Erhållet koncernbidrag 40 000 40 000
Skatteeffekt av koncernbidrag -10 520 -10 520
Utdelning -8 219 -8 219
Årets resultat redovisat i resultaträkningen 10 732 10 732

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010