studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Förändringar i koncernens eget kapital

Belopp i 1 000-tal kronor Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserad vinst Eget kapital
hänförligt till
moderbolagets
aktieägare
Minoritets-intresse Summa
eget kapital
Ingående balans per den 1 januari 2008 8 219 225 959 -9 932 344 130 568 376 3 457 571 833
Summa totalresultat för perioden 58 921 -395 58 526 2 475 61 001
Omföring inom eget kapital -687 687 0 0
Utdelning -16 437 -16 437 -16 437
Förvärv av minoritet 0 -5 612 -5 612
Ingående balans per den 1 januari 2009 8 219 225 272 48 989 327 985 610 465 320 610 785
Summa totalresultat för perioden -26 117 -35 198 -61 315 -22 -61 337
Utdelning -8 219 -8 219 -8 219

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010