studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Tuffa utmaningar överskuggade positiv trend

Det gångna året var tufft för Studsvik - delvis på grund av konjunkturen, delvis till följd av missbedömningar av projekt. Samtidigt ser vi tydligt att kärnkraftsindustrin långsiktigt befinner sig i en positiv trend som redan gynnar flera av våra segment.

Den svaga konjunkturen hade störst genomslag i Storbritannien och USA. Storbritannien präglades av oro för sänkta anslag till Nuclear Decommissioning Authority (NDA), som med en budget på ca 30 miljarder kronor utgör navet i denna marknad. Många anläggningar som finansieras av NDA avvaktar att den långsiktiga finansieringen läggs fast våren 2010 innan de startar nya avvecklings- och avfallsprojekt. I USA sjönk elförbrukning och elpriser, vilket fick kraftbolagen att reducera kostnader bland annat genom att avvakta med att sända avfall för behandling.

Det går dock inte att skylla Studsviks förluster i Storbritannien på konjunkturen, även om den försenar en återhämtning. Vi underskattade komplexiteten i de stora avvecklingsprojekt vi åtagit oss i Sellafield. Dessa projekt har nu avbrutits, vilket medfört förluster på över MSEK 20 och en stor övertalighet under året. Trots detta förblir Storbritannien en prioriterad marknad för oss. Det finns ett ambitiöst program för hantering av historiskt avfall, som tillsammans med omfattande nybyggnadsplaner lägger grunden för en livaktig marknad under kommande år. Dessutom tog vi under fjärde kvartalet i drift anläggningen för behandling av metalliskt avfall i Workington (Metal Recycling Facility, MRF). Denna anläggning i kombination med vår starka position inom konsulttjänster gör oss väl positionerade för framtiden.

I USA fick vår nya affärsmodell för vått avfall acceptans hos kunderna. Vid slutet av 2009 hade vi avtal med sju kraftbolag representerande runt hälften av landets drygt 100 kärnkraftverk. Det har dock tagit tid att få igång avfallsleveranser under de nya avtalen, vilket tyngde resultatet. Under fjärde kvartalet beställde det amerikanska Energidepartementet en THOR-anläggning från vårt delägda företag THOR Treatment Technologies (TTT).

Global Services, Sverige och Tyskland med sammanlagt drygt 70 procent av koncernens försäljningsintäkter, fortsatte att växa. Tillväxten har sin grund i den positiva trend som råder för kärnkraften runt om i världen. Global Services är den verksamhet som först känner av de positiva strömningarna från nybyggnationsprojekt och moderniseringar. Avancerade programvaror och materialprovning är viktiga komponenter vid utvecklingen av nya reaktorer och bränsletyper. Under 2009 blev Global Services vårt lönsammaste och snabbast växande segment.

Ett annat område som utvecklas starkt är kvalificerade kärntekniska ingenjörstjänster, som vi med lite olika inriktning erbjuder inom samtliga segment. Intäkterna från konsulttjänster ökar med runt 50 miljoner kronor årligen, och uppgick under 2009 till ca 200 miljoner kronor. Exempel på projekt i Sverige är studier för SKB:s slutförvar i Forsmark och utveckling av en ny reaktorgeneration. I Tyskland är våra ingenjörer bland annat sysselsatta med karaktärisering av avfall, strålskyddsundersökningar och säkerhetsanalyser. Vårt tyska dotterbolag har under 2009 även etablerat en konsultfilial i Frankrike med ca 40 anställda. I USA ligger fokus på vidareutveckling av vår patenterade THOR-teknik för kunders räkning.

Den europeiska avfallsverksamheten inom segment Sverige upplevde ett stort intresse för behandling av stora komponenter. Studsvik har behandlat både tyska och svenska ånggeneratorer på ett effektivt, ekonomiskt och miljömässigt bra sätt, vilket öppnar nya marknader. Under året avtalade vi med kanadensiska Bruce Power om att för deras räkning behandla 32 ånggeneratorer under de kommande åtta åren.

Sammanfattningsvis brottades Studsvik under 2009 med kortsiktiga utmaningar på en marknad som befinner sig i långsiktig tillväxt. Mot slutet av året lyckades vi med utmaningen att vinna kunder till vår nya affärsmodell för vått avfall i USA. Det kommer dock att dröja till vårens revisionssäsong innan vi kan bedöma storleken på de volymer avfall avtalen ger 2010. I Storbritannien har risknivån i verksamheten sänkts kraftigt, men vi går in i 2010 med en tunn orderstock som det kommer ta tid att bygga upp i rådande marknadsklimat. Övriga tre segment har alla en god orderstock och där arbetar vi långsiktigt för att vidareutveckla våra tjänster och öka effektiviteten.

 

Nyköping i februari 2010 

Magnus GrothVD

Magnus Groth
Koncernchef och VD Studsvik AB

 

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010