studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Nyckeltalsdefinitioner

MARGINALER

Rörelsemarginal före avskrivningar

Rörelseresultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen.

Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i procent av nettoomsättningen.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättningen.

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.

RÄNTABILITET

Räntabilitet på operativt kapital

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

KAPITALSTRUKTUR

Operativt kapital

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder, kortfristiga placeringar samt kassa och bank. Genomsnittligt operativt kapital har beräknats som ingående plus utgående operativt kapital dividerat med två.

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

Eget kapital

Summan av fritt och bundet eget kapital vid årets slut. Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två.

Räntebärande nettoskuld

Summan av kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder minskad med kortfristiga placeringar samt kassa och bank.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital inklusive minoritetsintressen. En negativ nettoskuldsättningsgrad innebär att summan av kortfristiga placeringar samt kassa och bank överstiger räntebärande skulder.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

Soliditet

Eget kapital inklusive minoritetsintressen i procent av balansomslutningen.

KAPITALOMSÄTTNINGSHASTIGHET

Omsättningshastighet på sysselsatt kapital

Årets fakturering dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital.

KASSAFLÖDE

Självfinansieringsgrad

Kassaflöde före investeringar dividerat med investeringar.

Investeringar

Summan av förvärv av rörelse/dotterbolag samt förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar.

ANSTÄLLDA

Medelantal anställda

Genomsnitt av antalet anställda vid varje månads utgång.

Nettoomsättning per anställd

Årets nettoomsättning dividerat med medelantal anställda.

DATA PER AKTIE

Resultat per aktie

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier har beräknats som ett vägt genomsnitt av antalet aktier utestående under året.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.

P/E-tal

Aktiekursen dividerad med vinst per aktie.

div_01.jpg

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010