studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Femårsöversikt

RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG*
Belopp, MSEK 2009 2008 2007 2006 2005
Försäljningsintäkter 1 216,3 1 285,9 1 314,7 1 219,6 1 088,3
Kostnad för sålda tjänster -949,4 -986,3 -1 000,1 -906,5 -802,9
Bruttoresultat 266,9 299,6 314,6 313,1 285,4
Försäljnings- och marknadsföringskostnader -52,0 -52,1 -53,8 -44,6 -41,9
Administrationskostnader -201,1 -194,8 -180,4 -164,2 -146,4
Forsknings- och utvecklingskostnader -46,1 -44,8 -41,8 -39,8 -35,5
Andel i intressebolags resultat före skatt 13,1 8,5 - - -
Övrigt, netto -10,8 -3,7 23,5 6,8 17,2
Rörelseresultat -30,0 12,7 62,1 71,3 78,8
Finansiella poster, netto -19,7 -12,0 -16,1 -14,2 -2,6
Resultat efter finansiella poster -49,7 0,7 46,0 57,1 76,2
Skatt på årets resultat 14,5 0,4 1,2 -22,3 -28,7
Resultat från avvecklad verksamhet - - - - 13,6

* Under 2005 avvecklades affärsområdena Bestrålningstjänster och Nukleärmedicin. Jämförelsetalen för 2005 har justerats för detta. Dessa verksamheter redovisas som "Resultat från avvecklad verksamhet".

 

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
Belopp, MSEK 2009 2008 2007 2006 2005
Tillgångar
Goodwill 342,3 363,0 311,7 304,7 127,4
Övriga anläggningstillgångar 720,8 661,5 530,9 523,6 476,1
Kundfordringar 228,3 201,7 206,0 189,2 167,3
Övriga icke räntebärande omsättningstillgångar 87,2 136,9 120,5 89,1 92,3
Likvida medel och kortfristiga placeringar 74,7 147,7 176,9 247,6 323,4
Summa tillgångar 1 453,3 1 510,8 1 346,0 1 357,4 1 183,3
Eget kapital och skulder
Eget kapital 540,9 610,5 568,4 558,7 566,6
Minoritetsintressen 0,3 0,3 3,4 - -
Långfristiga räntebärande skulder 284,5 350,5 196,4 307,4 192,8
Långfristiga icke räntebärande skulder 181,3 137,0 110,2 109,7 172,2
Kortfristiga räntebärande skulder 85,4 37,7 122,3 39,8 0,1
Kortfristiga icke räntebärande skulder 360,9 374,8 345,3 341,8 251,6
Summa eget kapital och skulder 1 453,3 1 510,8 1 346,0 1 357,4 1 183,3KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG
Belopp, MSEK 2009 2008 2007 2006 2005
Rörelseresultat -30,0 12,7 62,1 71,3 92,4
Återläggning av avskrivningar 75,2 67,2 60,1 53,8 47,1
Övriga ej likviditetspåverkande poster 18,0 -6,2 -22,6 -3,1 -6,5
Kassaflöden från rörelsen 63,2 73,7 99,6 122,0 133,0
Finansiella poster, netto -21,4 -13,0 -16,1 -14,1 -4,8
Skatt -3,1 1,2 -6,8 -2,4 -28,2
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 38,7 61,9 76,7 105,5 100,0
Förändringar i rörelsekapital -17,3 -32,4 -37,7 -1,4 -82,0
Kassaflöde före investeringar 21,4 29,5 39,0 104,1 18,0
Investeringar -83,1 -103,3 -122,4 -344,7 -45,0
Kassaflöde efter investeringar -61,7 -73,8 -83,4 -240,6 -27,0DATA PER AKTIE 2009 2008 2007 2006 2005
Efter nyemission och aktieägartillskott
Antal aktier vid periodens slut 8 218 611 8 218 611 8 218 611 8 218 611 8 218 611
Genomsnittligt antal aktier 8 218 611 8 218 611 8 218 611 8 218 611 8 167 611
Resultat per aktie före utspädning, SEK -4,28 -0,05 5,65 4,24 7,48
- varav i kvarvarande verksamhet -4,28 -0,05 5,65 4,24 5,81
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -4,28 -0,05 5,65 4,24 7,48
- varav i kvarvarande verksamhet -4,28 -0,05 5,65 4,24 5,81
Eget kapital per aktie, SEK 65,82 74,32 69,58 67,97 68,90FINANSIELLA NYCKELTAL 2009 2008 2007 2006 2005
Marginaler
Rörelsemarginal, % neg 1,0 4,7 5,8 7,2
Vinstmarginal, % neg 0,1 3,5 4,7 7,0
Räntabilitet
Räntabilitet på operativt kapital, % neg 1,6 9,0 13,0 20,9
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % neg 2,1 7,9 11,3 12,5
Räntabilitet på eget kapital, % neg 0,2 8,2 6,2 12,1
Kapitalstruktur
Operativt kapital, MSEK 836,5 851,3 713,6 658,3 436,2
Sysselsatt, kapital, MSEK 911,2 999,0 890,5 905,5 759,5
Eget kapital, MSEK 541,2 610,8 571,8 558,7 566,6
Räntebärande nettoskuld, MSEK 295,3 240,5 141,8 99,6 -130,4
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,5 0,4 0,2 0,2 -0,2
Räntetäckningsgrad, ggr neg 1,0 2,9 2,5 7,9
Soliditet, % 37,2 40,4 42,5 41,2 47,9
Kassaaflöde
Självfinansieringsgrad, ggr 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4
Investeringar, MSEK 81,6 108,4 127,3 344,7 45,0
Anställda
Medelantal anställda 1 132 1 130 1 141 1 279 1 278
Försäljningsintäkter per anställd, MSEK 1,1 1,1 1,2 1,0 0,9

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010