studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Aktien

Kursutveckling och omsättning
Studsvikaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Aktiekursen steg under 2009 med 18 procent från 55,25 kronor till 65,25 kronor motsvarande ett börsvärde på 533,8 miljoner kronor. Under året varierade kursen mellan som lägst 47 kronor den 20 februari och som högst 83 kronor den 22 oktober.

Under 2009 omsattes 4,49 miljoner Studsvikaktier till ett värde av 281,5 miljoner kronor. Handeln motsvarade en omsättningshastighet på 87 procent för de aktier som är placerade på fria händer, vilket var en ökning från föregående års 56 procent. Börsvärdet för de aktier som ligger på fria händer var vid årets slut 338,2 miljoner kronor. Med fria händer avses aktier som finns hos aktieägare med mindre än 10 procent av kapitalet.

 

Antal aktier och aktiekapital
Antalet aktier i Studsvik AB (publ) uppgick den 31 december 2009 till 8 218 611. Samtliga aktier har en röst och representerar lika andel i bolagets tillgångar och resultat. Kvotvärdet är 1,0 och aktiekapitalet uppgick till 8,2 miljoner kronor.

Aktieägare
Den 31 december hade Studsvik 4 335 aktieägare. Andelen aktier registrerade i utlandet var 37,0 procent. De två största ägarna hade 36,9 procent av aktierna och de tio största ägarna 66,5 procent. Styrelsen ägde vid årsskiftet 2 613 454 aktier motsvarande 31,8 procent av kapital och röster. Koncernledningen ägde sammanlagt 29 900 aktier motsvarande 0,4 procent av aktierna.

Utdelningspolitik och utdelning
Styrelsens mål är att utdelningen genomsnittligt över tiden ska uppgå till minst 30 procent av koncernens resultat efter skatt. Vid beslut om förslag till utdelning kommer dock Studsviks expansionsmöjligheter, konsolideringsbehov, likviditet samt finansiella ställning i övrigt att beaktas.

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009.

 

kursgraf_SE

 

AKTIEÄGARE 2009-12-31 Antal aktier Andel %
Familjen Karinen 1 749 552 21,3
Briban Invest AB 1 285 492 15,6
Allianz Global Investors 714 561 8,7
Erste Bank Österreichische Sparkassen 410 929 5,0
State Street Bank, Boston 407 148 5,0
Credit Agricole Suisse SA 234 801 2,9
Invus Investment AB 199 800 2,4
JP Morgan Chase Bank, England 172 330 2,1
Citibank NA, London 154 868 1,9
Blue Whale Ltd 131 246 1,6
Summa de 10 största ägarna - innehavsmässigt 5 460 727 66,5
Övriga aktieägare 2 757 884 33,5

 

AKTIEKAPITALETS FÖRÄNDRING
År Transaktion Ökning av antalet aktier Aktiekapital kronor Totalt antal aktier
1994 Bildande 500 000 500 000 500 000
2001 Fondemission 5 300 000 5 800 000 5 800 000
2001 Riktad nyemission 2 314 211 8 114 211 8 114 211
2004 Nyemission* 2 400 8 116 611 8 116 611
2005 Nyemission* 102 000 8 218 611 8 218 611

* Konvertering av teckningsoptioner

AKTIEÄGARSTRUKTUR 2009-12-31
Aktieinnehav Antal aktieägare Antal aktier % av antal aktier
1 - 500 3 694 372 822 4,5
501 - 2 000 455 489 657 6,0
2 001 - 10 000 130 611 746 7,4
10 001 - 50 000 32 713 309 8,7
50 001 - 100 000 9 623 072 7,6
100 001 - 15 5 408 005 65,8
8 218 611 100,0

 

DATA PER AKTIE
Belopp, SEK 2009 2008 2007 2006 2005
Antal aktier vid periodens slut 8 218 611 8 218 611 8 218 611 8 218 611 8 218 611
Genomsnittligt antal aktier 8 218 611 8 218 611 8 218 611 8 218 611 8 167 611
Kurs den 31 december 65,25 55,00 155,00 253,00 204,00
Resultat per aktie före utspädning -4,28 -0,05 5,65 4,24 7,48
- varav i kvarvarande verksamhet -4,28 -0,05 5,65 4,24 5,81
Reultat per aktie efter utspädning -4,28 -0,05 5,65 4,24 7,48
- varav i kvarvarande verksahem -4,28 -0,05 5,65 4,24 5,81
Eget kapital per aktie 65,82 74,32 69,58 67,97 68,90
P/E-tal neg neg 27 60 27

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010