studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Studsvik har under mer än 60 år i branschen utvecklats till ett spjutspetsföretag med tjänster som täcker kärnkraftverkens hela livscykel. I egna moderna anläggningar behandlas låg- och medelaktivt avfall på ett ekonomiskt och miljöansvarigt sätt. Studsvik har också kvalificerade laboratorier för test och provning av bestrålat och obestrålat material.

Kärnteknik är en växande och dynamisk bransch. Ny teknik har gett ökad effektivitet i kärnkraftverken och en förbättrad miljö- och säkerhetshantering. Detta sammanfaller med att många länder idag aktivt verkar för att minska sitt beroende av fossila energikällor som olja, kol och gas. Stora prisförändringar och ett ökat fokus på klimatpåverkan förstärker denna trend. Denna renässans för kärnkraften har utlöst en konsolidering där många företag strävar efter att förstärka sina positioner.

Internationella atomenergiorganet IAEA förutser att produktionen av kärnkraftselektricitet kan komma att fördubblas fram till år 2030. Ökningen väntas ske genom moderniseringar, nybyggnation och att äldre reaktorer ersätts med nya. Tillväxten följer en tydlig trend men är, till följd av branschens beroende av myndighetsbeslut, ibland svårbedömd i det korta perspektivet.

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, engineering & services samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt.

Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1100 anställda och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, engineering & services samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt.

Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1100 anställda och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

2009 i korthet

  • Förlust efter svagt resultat i USA och Storbritannien
  • Fortsatt stark tillväxt i konsultrörelsen
  • Ny anläggning för behandling av metalliskt avfall öppnad i Storbritannien
  • Order från Bruce Power på MSEK 250 för behandling av ånggeneratorer
  • Order på behandling av italienskt avfall på MSEK 73
  • Belgisk avvecklingsorder på MSEK 64
  • SVAFO avyttrat till svenska kärnkraftsägare
  • TTT säljer THOR-anläggning för MUSD 55 till amerikanska staten

Affärsidé

Studsviks affärsidé är att leverera kvalificerade tjänster som kännetecknas av nytänkande, effektivitet och säkerhet till den internationella kärnkraftsindustrin. Koncernen gör det genom att erbjuda tjänster framförallt inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering.

 

child_670.jpg

Strategier

Tillväxt

Efterfrågan på tjänster inom kärnteknik ökar på många marknader. Studsvik förstärker sin position på prioriterade marknader genom organisk tillväxt i kombination med allianser och förvärv.

Produkter och tjänster

Koncernen fokuserar på produkter och tjänster som förstärker kundernas lönsamhet, bidrar till säkerheten samt underlättar för kunderna att ta sitt miljöansvar. Studsvik har en lång tradition av hög innovationstakt och bedriver egen teknik- och metodutveckling utifrån kundens behov.

Marknad

Studsvik har lång erfarenhet av att bedriva verksamhet på olika geografiska marknader med höga inträdeshinder. Därmed har en stark position skapats på dessa marknader, vilken ligger till grund för en fortsatt utveckling av erbjudandet på dessa marknader. Inom vissa nischer har Studsvik en stark marknadsposition globalt. Den geografiska spridningen kan utnyttjas när en mer fullskalig etablering övervägs på enskilda nya marknader. Etableringar på nya geografiska marknader sker när efterfrågan på Studsviks tjänster bedöms vara tillräcklig.

Partners

Studsvik agerar självständigt på marknaden och utvecklar egna tjänster i nära samarbete med kunder och myndigheter. Vid utveckling av nya tjänster eller vid upphandling av stora projekt kan konkurrenskraften stärkas genom strategiska partnerskap, antingen med högt specialiserade nischaktörer eller med globala storföretag.

Organisation

Studsviks organisation präglas av korta beslutsvägar och en tydlig geografisk ledningsstruktur med stark inriktning på lönsamhet och kundtillfredsställelse. Verksamheten bedrivs i fem operativa segment med olika geografiska ansvarsområden. Företaget har fyra verksamhetsområden, vars tjänster marknadsförs inom ramen för koncerngemensamma nyckelerbjudanden, "Key Offerings", vilka finns beskrivna på studsvik.se

Nyckeltal 2009 2008 2007
Försäljningsintäkter, MSEK 1 216,3 1 285,9 1 314,7
Rörelseresultat, MSEK -30,0 12,7 62,1
Resultat efter finansnetto, MSEK -49,7 0,7 46,0
Resultat per aktie, SEK -4,28 -0,05 5,65
Rörelsemarginal, % neg 1,0 4,7
Soliditet, % 37,2 40,4 42,5
Eget kapital per aktie, SEK 65,82 74,32 69,58
Antal anställda, medelantal 1 132 1 130 1 141

 

menyval_01.jpg

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010