studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Studsviks verksamhetsområden

STUDSVIKS VERKSAMHETSOMRÅDEN

Avfallshantering
Kärnkraftverkens produktion genererar låg- och medelaktivt avfall som måste tas omhand. Avveckling av kärntekniska anläggningar resulterar i stora mängder avfall av olika slag som kan bearbetas innan det lagras eller slutförvaras. Studsvik har utvecklat världsledande metoder för att behandla olika typer av kärntekniskt avfall. Metoderna sänker kundernas kostnader för efterföljande hantering och lagring väsentligt.

Studsvik utför dels avfallstjänster vid kundernas anläggningar, dels i egna anläggningar. Tjänster som utförs på plats hos kunder är exempelvis karaktärisering, sortering och paketering av avfall, stabilisering och solidifiering av vått avfall, kompaktering av torrt avfall samt mätning av radioaktivitet i avfall inför behandling och återvinning.

De tjänster som utförs i egna anläggningar syftar till att sortera, stabilisera och volymreducera avfall, för att därigenom minska kostnaderna för lagring. Stora delar av metalliskt material kan härigenom också återvinnas.

Organiskt avfall behandlas vanligen med olika termiska processer för att åstadkomma en kemiskt stabil produkt, som lämpar sig för lagring eller slutförvaring, men också genom mätning och sortering för att reducera volymen avfall. Utöver traditionell förbränning utnyttjar Studsvik pyrolys där ämnen behandlas genom torrdestillation utan syretillförsel. Koncernen har utvecklat en egen pyrolysprocess som fått namnet THOR SM med vilken både torrt och vått låg- och medelaktivt avfall kan behandlas. Tekniken har särskilda fördelar vid behandling av vått avfall som bland annat jonbytarmassor.

Metalliskt material rengörs med olika mekaniska och kemiska metoder, vanligen i kombination med smältning, och resulterar i att merparten av materialet kan återanvändas.

Effekthöjning och modernisering av kraftverk sker vanligtvis genom att stora komponenter, bland annat turbiner, värmeväxlare och ånggeneratorer, byts ut mot nyare utrustning. Dessa komponenter varierar i storlek och väger ofta över 100 ton. Studsvik har utvecklat effektiva metoder för att ta hand om förbrukade komponenter på ett miljö­ansvarigt och kostnadseffektivt sätt.

Avveckling
Avveckling av kärntekniska anläggningar har påbörjats i flera länder. Studsvik har arbetat med avveckling i Sverige och Tyskland i mer än 20 år och i Storbritannien sedan 2005 och är därigenom en etablerad aktör på dessa marknader. Avvecklingsprocessen är lång och komplicerad. Studsviks tjänster omfattar hela avvecklings- och rivningsprocessen från förstudier, planering och projektledning till praktiskt arbete med rivning och därpå följande avfallshantering. För vissa demonterings- och rivningsmoment har Studsvik utvecklat egen teknik och verktyg som underlättar avgränsning och dekontaminering av strålning.

Teknik- och underhållstjänster
Kärnkraftsindustrin strävar efter att producera så mycket elkraft som möjligt med bibehållen säkerhet. Ett sätt att öka produktionen är att korta avställningstiderna för regelbundet underhåll och service. Studsvik har utvecklat metoder för att effektivisera underhållsarbetet och har med dessa etablerat en stark position i Centraleuropa med fleråriga samarbetskontrakt. Tjänsterna omfattar mekanisk service, dekontaminering samt allmän fastighetsskötsel vid kärnkraftsanläggningar.

Studsvik erbjuder även ingenjörstjänster inom kärnteknik, bland annat inom strålskydd och miljö­frågor. Sådant arbete kan omfatta säkerhets- och processanalyser samt avfalls- och avvecklingsplaner i samband med ansökan om driftlicens, förnyelse eller uppgradering av licenser. Denna del av Studsviks verksamhet växer både genom nyrekryteringar och förvärv.

Driftoptimering
Kärnkraftsindustrin har behov av kvalificerade tekniska tjänster för att fastställa hållfasthet och livslängd för konstruktionsmaterial och bränsle, både i drifts- och reinvesteringsfaserna. Studsvik har utfört sådana tjänster i över 60  år och har laboratorier där både bestrålat och obestrålat material kan testas och utvärderas.

God bränsleekonomi är centralt för att nå god lönsamhet i driften av ett kärnkraftverk. Genom att öka utbränningen av reaktorbränslet kan effektuttaget öka, men driftsäkerheten får inte äventyras när mer energi ska utvinnas ur varje bränsleelement. Studsviks programvaror för optimering och övervakning av bränsle och härd är världsledande.

p_05.jpg

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010