studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Kommentarer till koncernens operativa segment

 

SE_paj.gif
SE-01.gif
SE-02.gif

Sverige

Studsvik är en av de större kommersiella aktörerna inom behandling av radioaktivt avfall i Europa med avfallshantering i egna anläggningar samt i viss utsträckning även hos kund. Segmentet betjänar primärt den europeiska marknaden med förbränning av torrt avfall, behandling av metallskrot och stora komponenter. Genom att separera och volymreducera avfallet, särskilja återvinningsbart metallskrot och därigenom minimera mängden restavfall som behöver slutförvaras, bidrar Studsvik till att sänka kundernas kostnader.

Beläggningen i förbränningsanläggningen var god under hela 2009. Arbete med den order som erhölls från italienska SOGIN startade med förstudier för att verifiera att tekniska och administrativa processer möter SOGIN:s och italienska myndigheters krav.

Smältverksamheten hade hög efterfrågan och behandlade stora volymer. Kapaciteten ökades i första hand genom att ytterligare personal utbildades. Vid behandlingslinjen för stora komponenter behandlades ånggeneratorer från tyska Stade och svenska Ringhals. Arbetet åt det tyska kärnkraftverket avlöstes under året av komponenter från Oskarshamns kärnkraftverk, för vilket Studsvik ska behandla 1 400 ton metalliskt avfall i samband med att detta moderniseras. Studsvik förberedde även behandlingen av 32 ånggeneratorer på ca 100 ton vardera för kanadensiska Bruce Power.

Studsvik var 2005 först i världen med att erbjuda ett behandlingskoncept för stora komponenter och har alltsedan dess nått goda behandlingsresultat med hög andel återvunnen metall. Många kärnkraftverk har idag uttjänta komponenter som är stora till omfånget och innehåller betydande mängder metall vilket gör att tjänsterna möter stort intresse. Studsvik behöver dock öka sin kapacitet för att kunna behandla fler komponenter. Ny utrustning togs i drift under 2009 och ytterligare insatser planeras för att öka kapaciteten vid behandlingslinjen.

Verksamheten fortsatte att växa under 2009 för fjärde året i följd. Anpassning till högre volymer i kombination med oplanerade produktionsstopp både i smält- och förbränningsverksamheten tärde dock på lönsamheten. Försäljningsintäkterna ökade med 12,6 procent till MSEK 171,3 (152,4) medan rörelseresultatet sjönk till MSEK 27,7 (30,7).

I slutet av året var orderläget i segmentet gott. Förutsättningarna för fortsatt tillväxt är goda bland annat genom inbrytningar på nya geografiska marknader. Intresset för att behandla avfall i Sverige ökar, dels på grund av den allmänna internationaliseringen, men även till följd av tekniska konkurrensfördelar där Studsvik når goda behandlingsresultat. De moderniseringar av kärnkraftverk som pågår i flera länder ger också upphov till ökade avfallsmängder.

UK_paj.gif
UK-01.gif UK-02.gif

STORBRITANNINEN

Studsviks verksamhet består av behandling av lågaktivt avfall och tekniska konsulttjänster. Studsvik etablerade sig i Storbritannien 2005 med målsättningen att ta aktiv del i den nationella strategi för hantering av historiskt avfall som Nuclear Decommissioning Authority (NDA) presenterat året innan. Studsvik ingår i det konsortium, UK Nuclear Waste Management (NWM), som ansvarar för driften av Storbritanniens anläggning för slutförvar av lågaktivt avfall. Studsvik äger 15 procent i NWM. Marknaden har vuxit kraftigt sedan Studsviks inträde, men sjönk avsevärt under konjunkturnedgången 2009.

Efter att ha ådragit sig förluster i några större projekt, omvärderade Studsvik sitt breda angreppssätt på marknaden och omstrukturerade verksamheten. En ny ledning tillsattes med målsättning att konsolidera Studsviks starka strategiska position. Större avvecklingsprojekt avslutades för att fokusera på segmentets kärnverksamhet inom avfallshantering och ingenjörskonsulttjänster. Avvecklingsprojekt skrevs ned och organisationen bantades. Totalt belastades resultatet med omstruktureringskostnader på MSEK 22,8. Studsvik avser att växa inom konsulttjänster men kapacitetsutnyttjandet här var fortsatt lågt under 2009.

Behandlingsanläggningen för metalliskt avfall togs i drift under fjärde kvartalet. Anläggningen, som är den enda i sitt slag och anpassad efter den brittiska nationella avfallsstrategin, har fått ett gott mottagande på marknaden och har behandlat avfall från både civil och militär sektor. Studsvik har investerat totalt MSEK 104,3 i anläggningen, varav MSEK 55,1 under 2009.

Försäljningsintäkterna minskade till 86,1 miljoner (148,6). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -50,2 (-3,2), efter projektnedskrivningar och strukturkostnader. NWM redovisade vinst och bidrog med en resultatandel om MSEK 4,3 (2,9).

DE_paj.gif
DE-01.gif DE-02.gif

TYSKLAND

Tyskland omfattar Studsviks verksamhet i Kontinentaleuropa. Segmentet har ett brett tjänsteutbud som täcker hela livscykeln för kärnkraftsreaktorer och andra  kärntekniska anläggningar. En betydande del av affärsvolymen genereras då kärnkraftverken är avstängda för översyn och underhåll. Huvuddelen av arbetet utförs därför på plats hos kunderna. Segmentet har också en växande verksamhet inom kärntekniska ingenjörstjänster.

Kapacitetsutnyttjandet i segmentet var fortsatt högt under 2009. Studsvik har en stark marknadsposition med samtliga tyska kärnkraftverk som kunder. Tillväxt sker
främst genom att addera kärntekniska ingenjörstjänster och genom att expandera på nya geografiska marknader. Verksamheten i Frankrike som startade 2008, fick under året alla nödvändiga tillstånd och licenser och skapade kommersiella relationer med stora aktörer. Enheten tecknade också sitt första större kommersiella kontrakt.

Med erfarenheter från avveckling av MOX-fabriker i Tyskland kunde Studsvik tillföra specialistkompetens till avvecklingen av Belgonucleaires fabrik för MOX-bränsle i Belgien. MOX-fabriker rymmer särskilda utmaningar då de utnyttjar plutonium vid bränsletillverkningen. Projektet, som startade i juni, involverar 15 personer och utvecklades väl. I Tyskland startade avvecklingsarbetet vid kärnkraftverket i Obrigheim efter förseningar i kundens tillståndsprocess. Verksamheten på avvecklingsområdet påverkades negativt av tillfälliga stopp i några projekt, men aktiviteten bedöms återgå till tidigare års nivåer under 2010.

Försäljningsintäkterna ökade till MSEK 450,5 (387,9), en uppgång med 6,1 procent i lokal valuta. Med ett rörelseresultat på MSEK 27,8 (23,3) förbättrades rörelsemarginalen till 6,2 procent (6,0). Lönsamheten gynnades av att verksamheten växte i områden med högre marginaler såsom kvalificerade konsulttjänster och avveckling, vilket uppvägde startkostnader för verksamheten i Frankrike och på konsultområdet.

US_paj.gif
US-01.gif US-02.gif

USA

Studsvik bedriver avfallshantering i två anläggningar i Erwin och Memphis, båda i Tennessee. I Erwin behandlas lågaktivt vått avfall av B/C-typ i en anläggning som använder Studsviks patenterade pyrolysteknik THOR SM. Annat organiskt och metalliskt avfall behandlas i Memphis.

Den amerikanska marknaden för vått lågaktivt B/C-avfall undergår för närvarande en genomgripande förändring. Som ensam aktör erbjuder Studsvik en modell för hantering av sådant avfall. Modellen innebär behandling av avfallet i Erwin följt av deponering hos en samarbetspartner i Texas. I slutet av 2009 hade Studsvik kontrakterat sju kunder med sammanlagt 51 reaktorer för den nya affärsmodellen, vilket beräknas vara tillräckligt för att långsiktigt driva Erwin lönsamt. Först mot slutet av 2009 nådde leveranserna av avfall till Erwin enligt tecknade kontrakt tillfredsställande nivåer.

Verksamheten i båda anläggningarna effektiviserades. Verksamheten vid anläggningen i Memphis påverkades negativt av den svaga konjunkturen. Kunderna avvaktade med att sända avfall eller deponerade avfall direkt för att på så sätt kortsiktigt minska sina utgifter. Logistikverksamheten med 20 fordon avyttrades till R&R Trucking i början av året. Överenskommelsen ger Studsvik möjlighet att i samverkan med R&R Trucking erbjuda kunder högklassiga transporttjänster.

Under året började Studsvik att erbjuda kärntekniska ingenjörstjänster, primärt i syfte att bygga upp nya marknader för Studsviks patenterade THOR-teknik. Vid årets slut sysselsatte Studsvik 15 personer i konsultuppdrag för kunder i USA, Europa och Japan. Konsultrörelsen kommer under 2010 att successivt utökas för att leverera kontrakterade projekt.

Det delägda bolaget THOR Treatment Technologies (TTT) fick en order på en THOR SM-anläggning vid det amerikanska Energidepartementets anläggningar vid Savannah River. Ordervärdet uppgår till MUSD 55 och anläggningen beräknas vara uppförd inom tre år. TTT redovisade vinst och positivt kassaflöde för 2009 och bidrog med MSEK 8,8 (5,6) till segmentets resultat.

För 2009 rapporterar segmentet USA försäljningsintäkter på MSEK 213,3 (317,1) och ett rörelseresultat på MSEK -50,0
(-22,4).

GS_paj.gif
GS-01.gif GS-02.gif

GLOBAL SERVICES

Studsvik är en av världens främsta oberoende leverantörer av tester, undersökningar och analyser av kärnbränsle och material samt den enda oberoende leverantören av programvaror för bränsleoptimering och härdövervakning. Under 2009 etablerade sig Studsvik även inom området för kärntekniska ingenjörstjänster. Kunderna är kärnkraftverk, reaktor- och bränsletillverkare samt myndigheter och organisationer runt om i världen. Test- och analysverksamheten bedrivs vid Studsviks laboratorier i Sverige, medan utvecklingen av programvaror huvudsakligen sker i USA.

Inom materialteknik var efterfrågan fortsatt stark på analys och tester av reaktorbränsle och material i samband med att kraftverk runt om i världen åldras, renoveras och moderniseras. Under 2009 fick Studsvik flera nya stora och intressanta uppdrag på området för materialteknik. SCIP-projektet där Studsvik analyserar olika aspekter på bränsleinkapslingar på uppdrag av ett 25-tal länder, förlängdes i ytterligare fem år och Norge och Ryssland sällade sig till deltagarna. Ett annat omfattande och prestigefullt uppdrag är att utforma en testutrustning för nödkylsystem åt USA:s kärnkraftsmyndighet NRC. Studsvik tog under 2009 också emot flera leveranser av bränsle för analys från British Energy, i en affär som fortsätter under 2010. Det brittiska företaget har tidigare endast använt nationella laboratorier för sina analyser. Andra större uppdrag är en radiologisk kartläggning av den nedlagda svenska uranutvinningsanläggningen Ranstad inför dess avveckling samt förstudier för det danska slutförvaret av högaktivt avfall.

Under 2010 planerar Studsvik att ta i bruk den transportflaska som utvecklats för att underlätta både den administrativa och den praktiska hanteringen av reaktorbränsle och annat högaktivt material. Högaktivt material kräver särskilda emballage och transportarrangemang. Flaskan kommer främst att användas för bränslestavar. Studsviks målsättning är att minimera förseningar i transportledet och därigenom uppnå bättre kapacitetsutnyttjande i laboratorierna. Transportflaskan som väger 45 ton har kostat MSEK 14 att ta fram.

Modernisering, ombyggnad och nyproduktion av kärnkraftverk skapar hög efterfrågan på kvalificerade kärntekniska ingenjörstjänster. Studsviks konsultrörelse ökade både omsättning och lönsamhet under året. ALARA Engineering, som förvärvades i slutet av 2008, utvecklades starkt.

Försäljningen av programvaror växte starkt, både med stöd av nya programvaror och programversioner samt av kärnkraftsutbyggnaden. Studsvik utvidgade sitt produktsortiment med programvaran MARLA som fått ett gott mottagande sedan introduktionen 2008. Programvaran bidrar till att spara tid och öka säkerheten vid förflyttning av bränsle under revisionsavställningar. Härdövervakningsprogramvaran GARDEL vinner allt större spridning och används i dagsläget av cirka en fjärdedel av programvarukunderna. Under året tillkom en japansk kund för denna programvara.

Basen för verksamheten utgörs av härdövervakningsprogramvaror inom CMS-familjen, härdfysikprogramvaran CASMO samt träningssimulatorer. Programvarorna används av ungefär hälften av världens kärnkraftverk och licensförnyelser och nya programversioner svarar för merparten av den totala programvaruförsäljningen. För dessa har Studsvik också fått nya kunder bland de kärnkraftverk som planeras och byggs i Europa, USA och Asien. Den nya version av CASMO som färdigställdes 2008 slog igenom på bred front under året. Studsvik planerar att följa upp denna med en motsvarande version för träningssimulatorer.

Global Services försäljningsintäkter steg till MSEK 264,3 (196,0), vilket motsvarar en ökning med 22,5 procent i lokala valutor. Rörelseresultatet förbättrades till MSEK 45,7 (13,0), vilket medförde att rörelsemarginalen stärktes till 17,3 procent (6,6). Verksamheten inom persondosimetri såldes i slutet av året till amerikanska Landauer med en reavinst på MSEK 6,7, vilket bidrog med 2,5 procentenheter till rörelsemarginalen.

div_02.jpg

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010