studsvik.se   |   In English   |   Hämta hem filer

Marknad

En marknad i tillväxt
Merparten av intäkterna genereras av den kommersiella kärnkraftsindustrin, som inkluderar kärnkraftverk i drift, under byggnation och i avveckling samt reaktor- och bränsletillverkare. Marknaden befinner sig i en långsiktig tillväxtfas till följd av flera faktorer:

  • Nybyggnation av reaktorer
  • Modernisering av befintliga reaktorer
  • Avveckling och rivning av äldre reaktorer
  • Brist på möjligheter att lagra låg- och medelaktivt avfall och höga lagringskostnade

Strävan att minska beroendet av fossila energikällor som olja, kol och gas i kombination med en attraktiv klimatprofil har skapat en renässans för kärnkraften. Det byggs idag 56 nya reaktorer runt om i världen och många investerar också i att höja kapaciteten och livstidsförlänga existerande kärnkraftverk. De nya reaktorerna beräknas öka kärnkraftens sammanlagda kapacitet med ca 52 GW eller 14 procent. Flest nybyggen sker i Asien, där tillväxtländer som Kina, Indien och Sydkorea har en stigande efterfrågan på elkraft. Av de elva reaktorer som byggstartades under 2009 låg nio i Kina. I väst bygger Finland, Frankrike och USA varsin reaktor samtidigt som även flera av de forna öststaterna bygger ny kärnkraft.

Utöver de 56 reaktorer som är under uppförande, befinner sig drygt 100 nya reaktorer på planeringsstadiet och ytterligare 250 är föreslagna. De flesta av dessa ligger i Asien, men det finns också betydande initiativ i väst. USA har långt framskridna planer på att bygga upp till 20 nya reaktorer, medan den brittiska regeringen har pekat ut tio platser som lämpliga för nya reaktorer.

Studsvik gynnas av nybyggnadsplanerna, dels genom verksamheten i Global Services, dels genom de kärntekniska ingenjörstjänster som erbjuds i samtliga geografiska segment. Global Services utför tester av material och bränslen i samband med att nya reaktorer konstrueras samtidigt som efterfrågan på programvaror ökar. Ingenjörer utför säkerhets- och radiologiska studier för de planerade kärnkraftverken och utformar de avfalls- och avvecklingsplaner som måste finnas på plats före byggstart. Totalt beräknas ingenjörstjänster utgöra cirka 10 procent av kostnaden för ett nytt kärnkraftverk.

Den positiva utvecklingen medför också att äldre reaktorer uppgraderas. Idag är runt en tredjedel av världens 436 reaktorer i drift över 30 år gamla. Slitage medför att komponenter och material behöver bytas för att vidmakthålla god säkerhet och effektiv drift. Det är inte ovanligt att kapaciteten höjs i samband med mer omfattande moderniseringar, vilket är en väg som bland annat Sverige valt.

Runt ett 10-tal reaktorer är planerade att stänga under de närmaste åren. Många länder har också börjat ta hand om anläggningar och avfall från 1950- och 1960-talen då de första kraftproducerande reaktortyperna utvecklades och det militära bruket av kärnenergi ökade. I kärnkraftens barndom var synen på avfallshantering mindre utvecklad än idag, vilket medfört att det är en utmaning att hantera en del av detta avfall även med dagens teknik.

Drift och avveckling av kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar ger kontinuerligt upphov till avfall. Detta avfall kan antingen deponeras direkt eller behandlas innan det deponeras. Behandlingen av avfallet minskar avfallsvolymen och stabiliserar det kemiskt, vilket sänker lagringskostnaderna och bidrar till en säkrare förvaring.

Kärntekniskt avfall lagras i de länder som producerat det, men vissa länder tillåter att avfallet sänds utomlands för behandling. I Europa kommer nu signaler från allt fler länder om att de accepterar ett sådant tillvägagångssätt. Finland gav 2008 klartecken för att behandla låg- och medelaktivt avfall utanför landets gränser och även i Frankrike märks ett tydligt intresse för att behandla sådant avfall utomlands. Ett italienskt kärnkraftsföretag beslutade under 2009 att för första gången sända lågaktivt avfall till Sverige för behandling.

Kortsiktigt bromsade lågkonjunkturen efterfrågan på marknaderna i Storbritannien och USA under 2009, medan marknaderna i Tyskland och Sverige påverkades endast marginellt. Den brittiska marknaden är i hög grad beroende av statlig finansiering och det strama statsfinansiella läget gjorde att marknaden minskade, trots att anslagen till sektorn var oförändrade. De budgetnedskärningar som förväntas ske under 2010 har därmed, åtminstone delvis, redan haft genomslag. På sikt förväntas den brittiska marknaden återgå till den kraftiga tillväxt som rådde i mitten av 2000-talet. I USA sjönk efterfrågan till följd av att kunderna valde att sänka sina utgifter genom att temporärt lagra avfall på sina egna områden. Affärstaktiken skapar ett uppdämt behov som dock kan bestå under viss tid.

 

cow_670.jpg

Studsvik har en särställning som oberoende aktör
Studsvik är en av mycket få oberoende aktörer som erbjuder olika former av behandling av radioaktivt avfall. Det vanligaste alternativet till att behandla avfall är direktdeponering. I USA hanterar EnergySolutions lågaktivt avfall genom att erbjuda direktdeponering. För stora komponenter, såsom ånggeneratorer, värmeväxlare och reaktortanklock, är Studsvik ensamt om att behandla materialet så att väsentliga volymer kan friklassas och återanvändas.

Under 2008 stängdes den amerikanska deponin för lågaktivt avfall av B/C-typ i South Carolina för så gott som samtliga USA:s aktörer. Studsvik lanserade en alternativ lösning med behandling av avfall i Erwin och lagring hos Waste Control Specialists (WCS) i Texas och har sedan dess knutit till sig runt hälften av USA:s kärnkraftverk för denna affärsmodell. Studsviks modell är det enda alternativ för denna avfallstyp som hittills lanserats.

Vid uppgraderingar av reaktorer kan Studsvik bidra med samma typ av ingenjörstjänster som vid nybyggnation. När ett kärnkraftverk ska avvecklas behöver arbetet planeras noggrant och olika typer av beräkningar och analyser genomföras. Inom ingenjörstjänster konkurrerar Studsvik företrädesvis med konsulter utan särskild inriktning på kärnteknik, såsom bland annat svenska Sweco, ÅF och Vattenfall Power Consultants samt brittiska Aker Solutions och AMEC. Konsulter specialiserade på kärnteknik är ofta mindre företag.

Inom merparten av Global Services verksamhetsområde driftoptimering har kunderna ofta egen verksamhet och även vissa forskningsinstitut erbjuder denna typ av tjänster. Kommersiellt inriktade konkurrenter saknas dock, vilket tillsammans med en internationell kundkrets och kvalificerade uppdrag ger Studsvik en unik position på marknaden. Verksamheten i segmentet sträcker sig över hela kärnkraftens livscykel. Marknaden gynnas för närvarande därmed både av nybyggnadsplaner och uppgraderingar.

 

menyval_02.jpg

Studsvik AB | Tfn 0155 22 10 00 | E-post © Studsvik AB 2010