Not 8 Ersättning till revisorerna
  2009 2008
Öhrlings PricewaterhouseCoopers    
- Revisionsuppdrag 4 114 3 475
- Andra uppdrag 3 306 2 061
     
Övriga revisorer    
- Revisionsuppdrag 114 175
- Andra uppdrag 56 69
     
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.