Not 7 Kostnader fördelade på kostnadsslag
  2009 2008
Inköp material och tjänster 380 987 510 077
Personalkostnader 702 288 635 089
Energi 28 427 27 336
Av- och nedskrivningar 70 521 65 839
Övriga kostnader 66 480 39 649