Not 59Kassaflöde från rörelsen
Poster som inte ingår i kassaflödet
  2009 2008
Avskrivningar 317 336
Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar - -770