Not 57Derivatinstrument
2009
Tillgångar
Skulder 2008
Tillgångar
Skulder
Valutaterminskontrakt - 35 15 -
Omvärdering av valutakontrakt sker över resultaträkningen.

Utestående valutakontrakt/terminer 2009-12-31 Inflödesvalutor
GBP USD
Förfalloår 000 000
2010 Belopp 3 770 3 190
Snittkurs 11,372 7,188
Omräknat till verkligt värde 42 644 22 890