Not 54Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  2009 2008
Semesterlöneskuld 1 973 2 115
Upplupna sociala avgifter 4 681 4 418
Upplupna utgiftsräntor 436 1 836
Övriga 88 560