Not 50Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  2009 2008
Förutbetalda hyror 211 215
Förutbetalda försäkringspremier - 128
Övrigt 802 1 172