Not 5 Andra vinter och förluster - netto
  2009 2008
Andra finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen    
- Verkligt värde-förluster -1 071 -541
- Verkligt värde-vinster 750 1 408
Valutaterminskontrakt    
- Valutakursdifferenser netto 7 064 -3 238