Not 49Finansiella anläggningstillgångar
  2009 2008
Aktier i dotterbolag    
Ingående anskaffningsvärde 822 068 822 346
Aktieägartillskott 34 393 -
Försäljning -1 000 -
Justering av anskaffningsvärde - -278
Utgående anskaffningsvärden 855 461 822 068
Ingående nedskrivningar -42 949 -42 949
Utgående nedskrivningar -42 949 -42 949
Fordringar hos koncernföretag    
Lån till Studsvik Holding, Inc.-koncernen    
- Ingående anskaffningsvärde 169 314 154 094
- Tillkommande/avgående poster 7 825 -14 929
- Valutakursdifferenser -10 801 30 149
Lån till Studsvik UK Ltd    
- Ingående anskaffningsvärde 52 048 -
- Tillkommande/avgående poster 85 537 52 048
- Omvandling till aktieägartillskott -34 393 -
- Valutakursdifferenser -2 664 -
Andra långfristiga fordringar    
- Ingående anskaffningsvärde 12 148 10 918
- Tillkommande/avgående poster 904 1 230