Not 48Materiella anläggningstillgångar
  2009 2008
Inventarier och verktyg    
Ingående anskaffningsvärde 1 771 2 416
Årets investeringar - 182
Försäljningar och utrangeringar - -827
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 771 1 771
Ingående avskrivningar -1 067 -752
Årets avskrivningar -317 -336
Försäljningar och utrangeringar - 21
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 384 -1 067