Not 47Inkomstskatt
  2009
2008
Aktuell skatt    
Aktuell skatt på årets resultat 7 402 5 819
Justering avseende tidigare år 183 112
Uppskjuten skatt    
Uppkomst och återföring av temporära skillnader 400 1 024
Effekt av förändring i den svenska skattesatsen -156 -
Summa 244 1 024
Svensk inkomstskatt uppgår till 26,3 (28) procent. Inkomstskatten på moderbolagets resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användningen av vägd genomsnittlig skattesats för resultatet enligt följande.
     
  2009 2008
Resultat före skatt 2 903 -21 493
Skatt enligt gällande skattesats -764 6 018
Ej skattepliktiga intäkter 8 429 76
Ej avdragsgilla kostnader -263 -275
Uppskjuten skattefordran avseende pensioner 235 1 024
Justering tidigare års taxering 183 112
Övrigt 9 -
Till följd av ändringen av den svenska bolagsskatten från 28 procent till 26,3 procent, som gäller från den 1 januari 2009, har berörda redovisade värden för uppskjuten skatt räknats om. Vägd genomsnittlig skattesats var -270 (32) procent, huvudsakligen som en effekt av mottagen utdelning  från dotterbolag (not 44).