Not 45Räntekostnader och liknande resultatposter
  2009
2008
Räntor 10 877 10 008
Realisationsresultat vid försäljning av aktier - -
Kursdifferenser 3 154 990
Övriga finansiella kostnader 189 67
Varav avseende koncernföretag    
Räntor 462 1 499