Not 44Ränteintäkter och liknande resultatposter
  2009
2008
Räntor 10 948 12 707
Realisationsresultat vid försäljning av aktier - -
Erhållna utdelningar 32 050 -
Kursdifferenser 2 645 1 211
Varav avseende koncernföretag    
Räntor 10 638 10 187
Erhållna utdelningar 32 050 -