Not 41Kostnader fördelade per kostnadsslag
  2009 2008
Inköp av material och tjänster 19 205 18 535
Personalkostnader 22 646 21 406
Avskrivningar 317 336
I tjänster ingår arvoden och ersättningar till revisonsbolag med    
  2009 2008
PricewaterhouseCoopers    
Revisionsuppdrag 1 558 801
Konsultuppdrag 871 202
     
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Häri ingår också övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. Allt annat är andra uppdrag.