Not 40Ersättningar till anställda
2009 2008
Löner och andra ersättn (varav  bonus) Sociala kostnader (varav
pensions-
kostnader)
Löner och andra ersättn (varav  bonus) Sociala kostnader (varav
pensions-
kostnader)
Styrelsen och verkställande direktören 4 971 1 959 4 787 2 358
(-) (1 083) (-110) (758)
Övriga anställda 9 669 8 409 8 977 6 016
(600) (4 577) (650) (3 043)
Se vidare not 38.