Not 4Segmentinformation
Räkenskapsåret 2009 Sverige Storbritannien Tyskland USA Global
Services
Övrigt Elimineringar Koncernen
Försäljningsintäkter 171 475 86 105 450 500 213 332 264 268 63 595 -32 925 1 216 350
Externa försäljningsintäkter 152 828 86 105 448 314 213 104 262 660 53 339 - 1 216 350
                 
EBITDA före engångsposter 38 147 -29 105 36 126 -14 772 45 968 -25 486 - 50 878
Engångsposter - -22 198 - -3 276 6 730 - - -18 744
Av- och nedskrivningar -10 418 -3 192 -8 258 -40 810 -7 024 -5 544 - -75 246
Resultat från intressebolag och joint ventures - 4 285 - 8 838 - - - 13 123
Finansiella poster, netto               -19 777
Skatter               14 568
Kapitalandelar i intressebolag och joint ventures - 3 687 - 26 964 50 - - 30 701
Övriga operativa segmentstillgångar 154 778 195 783 273 573 577 183 200 325 422 227 -401 213 1 422 656
Operativa segmentsskulder 88 625 167 846 193 004 371 074 161 987 330 805 -401 213 912 128
Justerat eget kapital               541 229
Investeringar 7 729 56 380 4 035 2 563 8 326 2 547 - 81 580
Medeltal antal anställda 90 66 644 101 138 93 - 1 132
 
Räkenskapsåret 2008 Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Övrigt Elimineringar Koncernen
Försäljningsintäkter 152 287 148 704 387 872 317 141 195 988 128 361 -44 402 1 285 951
Externa försäljningsintäkter 126 047 148 704 386 231 317 141 192 438 115 390 - 1 285 951
 
EBITDA före engångsposter 38 934 -2 172 32 270 7 449 20 039 -24 804 - 71 716
Engångsposter - - - - - - - -
Av- och nedskrivningar -8 240 -3 924 -9 004 -35 405 -6 985 -3 894 - -67 452
Resultat från intressebolag och joint ventures - 2 880 - 5 585 - - - 8 465
Finansiella poster, netto               -12 033
Skatter               446
Kapitalandelar i intressebolag och joint ventures - 1 994 - 20 020 50 - - 22 064
Övriga operativa segmentstillgångar 133 869 131 074 301 424 638 561 147 507 434 312 -298 061 1 488 686
Operativa segmentsskulder 78 771 98 652 211 637 365 328 120 383 323 255 -298 061 899 965
Justerat eget kapital               610 785
Investeringar 7 756 38 327 7 808 26 349 14 427 13 731 - 108 398
Medeltal antal anställda 78 86 594 156 129 87 - 1 130
 
Externa försäljningsintäkter per produktområde 2009 2008            
Behandling radioaktivt avfall 326 458 404 586            
Avfallstjänster hos kund 15 011 5 295            
Konsult- och ingenjörstjänster 137 011 106 711            
Strålskyddstjänster 99 233 87 760            
Transport och logistik 5 359 41 095            
Avvecklings- och rivningstjänster 226 715 241 640            
Service vid drift och underhåll 139 994 129 744            
Provning/analys av kärnbränsle och material 84 931 59 587            
Korrosions- och vattenkemistudier 37 842 36 763            
Programvara för bränsleoptimering 85 770 53 129            
System- och utrustningsleveranser 1 472 -            
Övrigt 56 554 119 641            
           
 
Övrig verksamhet omfattar huvudsakligen moderbolaget samt AB SVAFO.
 
AB SVAFO avyttrades den 1 april 2009 och ansvarar för omhändertagande av äldre statligt forskningsavfall samt rivning av anläggningar relaterade till tidigare forskningsverksamhet.
Kostnaderna för verksamheten täcks av medel ur Kärnavfallsfonden.
   
 
Externa försäljningsintäkter baserade på det land där kunden finns 2009
kSEK
Procent 2008
kSEK
Procent        
Sverige 219 906 18,0 226 400 17,6        
Europa exkl Sverige 716 270 58,9 678 530 52,8        
Nordamerika 250 284 20,6 369 034 28,7        
Asien 29 875 2,5 11 975 0,9        
Alla övriga länder 15 0,0 12 0,0        
       
 
Koncernen har för närvarande inga enskilda kunder som svarar för mer än 10 procent av den totala omsättningen.
 
Anläggningstillgångar per land 2009
kSEK
Procent 2008
kSEK
Procent        
Sverige 176 466 16,6 179 016 17,5        
Europa exkl Sverige 341 211 32,1 248 047 24,2        
Nordamerika 545 277 51,3 597 282 58,3        
Asien 179 0,0 203 0,0        
Alla övriga länder 0,0 0,0 0 0,0