Not 38Information om styrelse och ledande befattningshavare
Löner och övriga förmåner 2009 Grundlön/
Styrelse-arvode
Kommitté-arvode Rörlig
ersättning
Övriga
förmåner
Pensions-kostnad Övrig
ersättning
Summa
Styrelsens ordförande
Anders Ullberg 650 50 - - - - 700
Styrelseledamöter (6)
Jan Barchan 169 - - - - - 169
Ingemar Eliasson 225 100 - - - - 325
Lars Engström 225 - - - - - 225
Anna Karinen 350 - - - - - 350
Alf Lindfors 225 - - - - - 225
Per Ludvigsson 225 50 - - - - 275
Arbetstagarrepresentanter (4) - - - - - - 0
Verkställande direktören 2 692 - - 121 1 088 - 3 901
Andra ledande befattningshavare (9) 11 806 - 1 082 767 3 016 1 602 18 273
varav avgående (2) 2 066 - 298 79 507 1 602 4 552
Löner och övriga förmåner 2008 Grundlön/
Styrelse-arvode
Kommitté-arvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensions-kostnad Övrig ersättning Summa
Styrelsens ordförande
Anders Ullberg 625 25 - - - - 650
Styrelseledamöter (6)
Jan Barchan 212 - - - - - 212
Ingemar Eliasson 212 50 - - - - 262
Lars Engström 112 - - - - - 112
Anna Karinen 350 - - - - - 350
Alf Lindfors 212 - - - - - 212
Per Ludvigsson 212 25 - - - - 237
Leif Nilsson* 100 - - - - - 100
Arbetstagarrepresentanter (4) 22 - - - - - 22
Verkställande direktören 2 692 - - 148 799 - 3 639
Andra ledande befattningshavare (8) 11 025 - 661 550 2 575 - 14 811
*Styrelseledamot t o m 22 april 2008
 
Ersättningar till styrelse och andra ledande befattningshavare 2009 2008          
Moderbolaget
Löner och andra ersättningar 9 171 8 802          
- Varav bonus 518 93          
Pensioner 3 020 2 504          
Antal personer 15 16          
               
Dotterbolagen
Löner och andra ersättningar 10 850 7 733          
- Varav bonus 564 568          
Pensioner 1 306 870          
Antal personer 6 5          
 
Koncernen
Löner och andra ersättningar 19 451 16 535          
- Varav tantiem 1 082 661          
Pensioner 4 104 3 374          
Antal personer 21 21          
 
Principer
Styrelsens ledamöter har ej erhållit någon ersättning utöver styrelse- och kommitté­arvode under 2009.    
 
Bonus
Verkställande direktören har rätt till bonus. Formerna för den rörliga lönedelen fastställs årligen. För 2010 är den rörliga lönedelen baserad på utvecklingen av koncernens försäljningsintäkter och rörelsemarginal och maximerad till 50 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare baseras bonus för 2010 på utfall i relation till individuellt satta mål på såväl koncern- som enhetsnivå. Vid 100 procent måluppfyllelse på samtliga parametrar utgår bonus med 50 procent av grundlönen.    
 
Finansiella instrument
Inga aktierelaterade ersättningar utgår enligt nu gällande anställningsavtal.    
 
Pension

Verkställande direktörens pensionsålder är 65 år. Verkställande direktören erhåller pension enligt ITP-planen. Därutöver erlägger bolaget en årlig pensionspremie motsvarande 17 procent av fast lön till en av bolaget ägd kapitalförsäkring. Premien utges intill 65 års ålder under förutsättning att anställningen inte upphört innan. Ålderspension utbetalas från och med månaden efter det att verkställande direktören uppnått 65 års ålder och under 20 år. Storleken på pensionen beräknas på det kapital som bildats inklusive den avkastning som erhållits vid varje tidpunkt. För övriga personer i koncernledningen utgår i regel pension från 65 års ålder. Pensionsutfästelserna är oantastbara.

Uppsägning och avgångsersättning

Verkställande direktörens uppsägningstid är 6 månader vid egen uppsägning och 12 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från bolagets sida utgår lön under uppsägningstiden samt därutöver ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Om Studsvik AB skulle förvärvas genom ett utköp från börsen eller att bolaget förvärvas av ny huvudägare (mer än 50 procent av antalet aktier) har verkställande direktören rätt till uppsägningsersättning som om uppsägning skett från bolagets sida. För övriga personer i koncernens ledningsgrupp gäller i huvudsak att uppsägningstiden från den anställdes sida är 6 månader och från bolagets sida 12 månader. Vid uppsägning från bolagets sida utgår, utöver lön under uppsägningstiden, vanligen ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.