Not 36Avyttringar
Nedan sammanfattas avyttringarna under 2009
 
Avyttringstidpunkt Verksamhet Land Segment Intäkter 1 Antal
anställda 1
Den 1 april 2009 AB SVAFO Sverige Övrigt 63 432 4
Den 5 oktober 2009 Person-
dosimetri
Sverige Global Services 4 312 4
1 Årsintäkter och antal anställda vid avyttringstidpunkten.          
 
Avyttringar
Ägandet av AB SVAFO togs över av de fyra kärnkraftbolagen OKG AB, Ringhals AB, Forsmarks Kraftgrupp AB och Barsebäck Kraft AB. AB SVAFO är ett icke kommersiellt företag vars uppgift är att ta hand historiskt avfall enligt den s k Studsvikslagen. Verksamheten har helt finansierats via medel ur Kärnavfallsfonden. Genom avyttringen kan Studsvik fullt ut koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Överlåtelsen har skett till bokfört värde utan förpliktelser för Studsvik avseende kvarvarande anläggningar.
Som en del i Global Services strategi att fokusera på sina kärnverksamheter avyttrades Persondosimetri-verksamheten. Laboratoriet för persondosimetri är det största oberoende laboratoriet i Sverige med ca 500 kunder inom framförallt medicinskt relaterade verksamheter.
 
I nedanstående tabell presenteras redovisat värde för avyttrad verksamhet per avyttringstidpunkten.          
           
Redovisat värde för tillgångar och skulder för avyttringarna 2009        
Materiella anläggningstillgångar 114        
Finansiella anläggningstillgångar 2 582        
Kundfordringar och övriga fordringar 5 138        
Leverantörsskulder och övriga skulder -24 952        
Identifierbara tillgångar, netto -17 118        
Realisationsvinst 6 730        
Erhållen köpeskilling och erhållna likvida medel -10 388        
 
AB SVAFO hade vid överlåtelsen en nettokassa på MSEK 18,4, huvudsakligen bestående av förskott från Kärnavfallsfonden. Överlåtelsen innebar att koncernens likvida medel minskade med MSEK 17,4.