Not 33Kassaflöde från rörelsen
Poster som inte ingår i kassaflödet 2009 2008
Av- och nedskrivningar 75 246 67 452
Strukturkostnader i UK och USA 30 316 -
Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar -344 -2 124
Resultat vid avyttring av dotterbolag och andra affärsenheter -6 730 -
Resultatandelar intressebolag -13 123 -8 465
Förändring i avsättningar 7 880 4 079