Not 32Övriga avsättningar
  Framtida
avfalls
kostnader
Omstrukturering Övriga avsättningar Total
Per den 1 januari 2009 53 461 7 580 32 608 93 649
Kostnadsfört i koncernens         
resultaträkning        
- Tillkommande avsättningar 6 502 - 36 793 43 295
Omföringar -27 411 -7 580 34 991 0
Effekter av ändrade förutsättningar         
för diskontering 886 - 3 338 4 224
Utnyttjat belopp under perioden -1 712 - -1 050 -2 762
Omräkningsdifferens - - -2 227 -2 227
Per den 31 december 2009 31 726 0 104 453 136 179
         
Långfristig del 30 985 - 97 379 128 364
Kortfristig del 741 - 7 074 7 815
Framtida avfallskostnader        

Koncernens verksamhet genererar kärnavfall och radioaktivt avfall som ska slutförvaras inom ramen för de system och regler som gäller i de länder Studsvik bedriver verksamhet i egna produktionsanläggningar. Avsättningar görs för driftavfall samt även i viss utsträckning för rivning av anläggningar och det rivningsavfall som då uppstår. Huvuddelen av kostnaderna för rivning av och rivningsavfall från koncernens svenska kärntekniska anläggningar finansieras, enligt bestämmelserna i lagen 1988:1597, genom en avgift på kärnkraftsproducerad elektricitet. Betalningsskyldiga för denna avgift är de svenska kärnkraftsproducenterna. Inbetalda avgifter förvaltas av den så kallade Kärnavfallsfonden.

Medel för rivning och avfallshantering kan lyftas från fonden av Studsvik som kärnteknisk tillståndsinnehavare för de aktuella anläggningarna. Studsvik är inte betalningsskyldigt enligt den aktuella lagen. Studsviks ansvar för rivning och avfallshantering avseende egna kärntekniska anläggningar inskränker sig till byggnader, system och komponenter, som tillkommit efter den 30 juni 1991. Studsvik beräknar löpande dessa åtaganden och avsättningar görs för detta. Redovisad avsättning omfattar omhändertagande av avfall med MSEK 31,7. Av de totala avsättningarna förväntas MSEK 0,7 utnyttjas under 2010 och resterande förväntas utnyttjas successivt och tidigast med början 2011.

Omstrukturering

Övriga avsättningar

Övriga avsättningar omfattar framtida kostnader för rivning av de svenska, brittiska samt amerikanska avfallshanteringsanläggningarna. Därutöver ingår framtida kostnader för rivning av övriga kärntekniska anläggningar i Sverige till den del de inte täcks av medel i Kärnavfallsfonden. Av de totala avsättningarna förväntas MSEK 7,1 utnyttjas under 2010 och avser kärntekniska anläggningar i Sverige. Resterande del av avsättningarna förväntas utnyttjas först i samband med avveckling av verksamhet.I december 2004 beslutade Studsvik ABs styrelse att koncernens reaktordrift skulle upphöra under 2005. Driften upphörde i juni 2005 varefter en omstrukturering av verksamheten påbörjades. Denna avslutades i sin helhet under 2009. Kvarvarande avsättningar omfattar rivning av vissa installationer i reaktorn för vilka Studsvik ansvarar och har omklassificerats till övriga avsättningar