Not 31Pensionsförpliktelser
Förmånsbestämda pensionsplaner
Inom koncernen finns ett fåtal förmånsbestämda pensionsplaner, vilka framför allt är baserade på slutlön. De planer, som har ansetts vara materiella, finns i Tyskland. En omklassificering har skett avseende en förmånsbaserad pensionsplan i Sverige. Pensionsplanen är från 2005 avgiftsbestämd. Övriga pensionsförpliktelser har ej ansetts medföra någon materiell effekt, varför dessa ej har räknats om enligt IAS 19.
 
Pensionsförsäkring i Alecta
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbets­givare. För räken­skapsåret 2009 har koncernen inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP, som tryggas genom en försäkring i Alecta, redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till kSEK 5 341 (3 846). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2009 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 136 (126) procent. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.
 
  2009 2008
Förpliktelser i balansräkning för    
Pensionsförmåner 7 489 7 790
Redovisning i resultaträkning avseende (not 9)    
Pensionskostnader 28 219 22 987
     
Belopp som redovisas i balansräkningen 2009 2008
Nuvärde för ofonderade förpliktelser 7 489 7 790
Belopp som redovisas i resultaträkningen 2009 2008
Förmånsbestämda planer    
Kostnader för tjänstgöring under innevarande år 83 328
Räntekostnad 148 58
Av den totala kostnaden ingick kSEK 51 (76) och 135 (310) i posterna kostnad sålda varor respektive administrationskostnader. Den faktiska avkastningen på förvaltningstillgångar uppgick till kSEK - (-).    
     
Förändringar i den skuld som redovisas i koncernens balansräkning 2009 2008
Vid årets början 7 790 5 961
Omräkningsdifferenser -490 1 476
Summa kostnader redovisade i resultaträkning 231 386
Erlagda avgifter -42 -33
Totala pensionskostnader som redovisas i koncernens resultaträkning 2009 2008
Summa kostnader för förmånsbestämda planer 231 386
Summa kostnader för avgiftsbestämda planer 23 527 19 214
Kostnader för särskild löneskatt och avkastningsskatt 4 461 3 387
Aktuariella antaganden 2009 2008
Diskonteringsränta 5,3% 5,6%
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 0,0% 0,0%
Framtida löneökningar 3,0% 3,0%
Framtida pensionsökningar 1,8% 2,2%