Not 30Uppskjuten skatt
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet. De kvittade beloppen är som följer.
 
Kvittade belopp     2009 2008
Uppskjutna skattefordringar        
Uppskjutna skattefordringar som ska uttnyttjas efter mer än 12 månader     91 661 49 434
Uppskjutna skattefordringar som ska uttnyttjas inom 12 månader     1 900 14 553
Uppskjutna skatteskulder        
Uppskjutna skatteskulder som ska betalas efter mer än 12 månader     32 737 31 780
Uppskjutna skatteskulder som ska betalas inom 12 månader     1 218 2 549
Uppskjutna skattefordringar Skatte-
mässiga underskott 
Verkligt värde-vinster Övrigt Summa
Per den 1 januari 2008 41 460 - 148 41 608
Redovisat i resultaträkningen 15 063 - 1 693 16 756
Omföring från övriga finansiella fordringar - - 1 550 1 550
Skatt hänförbar till komponenter i övrigt totalresultat - 121 - 121
Omföring till aktuell skatt -2 792 - - -2 792
Omräkningsdifferenser 6 744 - - 6 744
Per den 31 december 2008 60 475 121 3 391 63 987
Redovisat i resultaträkningen 35 202 826 -586 35 442
Skatt hänförbar till komponenter i övrigt totalresultat - 109 - 109
Omräkningsdifferenser -5 977 - - -5 977
Per den 31 december 2009 89 700 1 056 2 805 93 561
         
Uppskjutna skatteskulder Skatte
mässiga
överav-
skrivningar
Verkligt
värde-vinster
Övrigt Summa
Per den 1 januari 2008 5 431 - 35 458 40 889
Redovisat i resultaträkningen 1 124 - 1 406 2 530
Omföring från övriga finansiella skulder - - -14 488 -14 488
Förändring genom förvärv  - - 458 458
Omräkningsdifferenser - - 4 940 4 940
Per den 31 december 2008 6 555 - 27 774 34 329
Redovisat i resultaträkningen -538 1 989 2 633 4 084
Skatt hänförbar till komponenter i övrigt totalresultat - -1 189 - -1 189
Omföring till aktuell skatt - - -1 091 -1 091
Omräkningsdifferenser - - -2 178 -2 178
Per den 31 december 2009 6 017 800 27 138 33 955
         
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det bedöms sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattnings­bara vinster. Huvuddelen av koncernens skattemässiga underskottsavdrag är relaterade till verksamheten i USA. Dessa uppgår totalt till MUSD 47,2 (38,9), att utnyttjas inom en 20-årsperiod. I koncernens redovisade uppskjutna skattefordringar ingår underskottsavdrag i USA med MSEK 70,5 (56,1).