Not 29Upplåning
2009 2008
Långfristig  del 284 536 350 520
Kortfristig del 85 353 37 742
Som säkerhet för koncernens banklån har lämnats aktierna i Studsvik UK Ltd, Studsvik GmbH och Studsvik Verwaltungs GmbH. Koncernens upplåning redovisas till verkligt värde.
Koncernens exponering, avseende upplåning, för förändring i ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränteomförhandling på balansdagen
2009 2008
0-6 månader 200 471 -
6-12 månader 166 078 388 262
1-5 år 3 340 -
Banklånen förfaller fram till 2017. I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot säkerhet med kSEK 156 662 (99 099). Säkerhet för banklån utgörs av koncernens aktier i dotterbolag.
Förfallodagar för upplåning
2009 2008
Mindre än 1 år 85 353 37 742
Mellan 1 och 2 år 164 547 59 631
Mellan 2 och 5 år 107 154 225 475
Mer än 5 år 12 835 65 414
Redovisade belopp, per valuta, för koncernens upplåning
2009 2008
SEK 3 340 -
EUR 84 521 99 480
USD 211 943 219 342
GBP 70 085 69 440
Koncernen har följande ej utnyttjade kreditfacilititer
2009 2008
Rörlig ränta
- Löper ut inom ett år 32 828 31 882
- Löper ut efter mer än ett år 4 820 4 950
De lånemöjligheter som löper ut inom ett år är ettåriga kreditfaciliteter, som ses över vid varierande tidpunkter under 2010.
Genomsnittlig effektiv ränta på balansdagen, banklån
2009 2008
SEK 1,65% -
EUR 3,56% 4,45%
USD 4,20% 4,54%
GBP 5,12% 7,24%