Not 28Leverantörsskulder och andra skulder
2009 2008
Leverantörsskulder 70 675 97 387
Skulder avseende pågående tjänsteuppdrag 43 616 29 425
Förskott från kunder 19 717 32 605
Sociala avgifter och andra skatter 70 934 54 508
Övriga skulder 15 337 16 432
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
- Förutbetalda intäkter 13 796 19 947
- Upplupna räntekostnader 436 1 836
- Upplupna löner 31 252 31 280
- Upplupna pensionskostnader 10 042 9 138
- Upplupna konsult- och servicekostnader 953 29
- Upplupna revisionsarvoden 258 -
- Övriga poster 69 068 74 063
Långfristig del 11 381 9 138
Kortfristig del 334 703 357 512