Not 27Reserver
  Omräknings-
reserv
Säkrings-
reserv
Summa
reserver
Per den 1 januari 2008 -9 932 - -9 932
Valutakursdifferenser 59 262 - 59 262
Kassaflödessäkringar      
- Verkligt värde-differenser - -462 -462
- Skatt på verkligt värde-differenser - 121 121
Per den 31 december 2008 49 330 -341 48 989
       
Per den 1 januari 2009 49 330 -341 48 989
Valutakursdifferenser -22 479 - -22 479
Kassaflödessäkringar      
- Verkligt värde-differenser - -4 936 -4 936
- Skatt på verkligt värde-differenser - 1 298 1 298
Per den 31 december 2009 26 851 -3 979 22 872