Not 25Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital
  Antal aktier  Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital
Per den 1 januari 2008 8 218 611 8 219 225 959
Omföring inom eget kapital   -687 
Per den 31 december 2008 8 218 611 8 219 225 272
       
Per den 1 januari 2009  8 218 611 8 219 225 272
Per den 31 december 2009 8 218 611 8 219 225 272
 
Samtliga aktier är stamaktier och kvotvärdet är 1,0.