Not 24Likvida medel
  2009 2008
Kassa och bank 74 661 146 620
Kortfristiga bankplaceringar - 1 093