Not 23Varulager
  2009 2008
Råmaterial 4 560 4 891
Pågående arbete 11 856 22 159
Färdiga varor 1 542 1 767
Den utgift för varulagret som kostnadsförts ingår i posten Kostnad för sålda varor och uppgår till kSEK 17 856 (30 510).