Not 22Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
  2009 2008
Onoterade aktieinnehav 2 976 5 558
Kapitalförsäkringar 10 807 9 786
Långfristiga bankplaceringar 4 501 -
I rapporten över kassaflöden ingår finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen i kategorin Kassaflöde från den löpande verksamheten som  en del av förändringen av rörelsekapitalet. Detta gäller dock inte långfristiga bankplaceringar som redovisas som kassaflöde från finansieringsverksamheten.Spärrade bankmedel i USA uppgår till kSEK 4 418 och redovisas som långfristiga bankplaceringar.
 
Det verkliga värdet för kapitalförsäkringar baseras på aktuella marknadsnoteringar.