Not 21Kundfordringar och andra fordringar
  2009 2008
Kundfordringar 232 987 211 032
Avgår - Reservering för värdeminskning i fordringar -4 729 -9 284
Kundfordringar netto 228 258 201 748
Lån till närstående 3 435 3 360
Pågående tjänsteuppdrag 23 043 20 553
Skattefordringar 2 166 6 972
Övriga fordringar 26 097 21 956
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
- Upplupna intäkter 3 034 31 853
- Upplupna ränteintäkter - 9
- Förutbetalda hyror 352 1 768
- Förutbetalda leasingavgifter 487 61
- Förutbetalda försäkringspremier 3 689 7 368
- Övriga förutbetalda kostnader 9 269 13 508
Långfristig del 3 531 -
Kortfristig del 296 299 309 156
Kundfordringar och andra fordringar har upptagits till verkligt värde.
 
Den effektiva räntan på långfristiga fordringar är som följer.
 
  2009 2008
Lån till närstående (not 37) 2,2% 6,1%
 
Inget nedskrivningsbehov anses föreligga för de kundfordringar som är förfallna sedan mindre än 3 månader. Per den 31 december 2009 var kundfordringar upp­gående till kSEK 62 627 (84 573) förfallna utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga. Dessa gäller ett antal oberoende kunder, vilka tidigare inte haft några betalningssvårigheter. Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan.
 
  2009 2008
Mindre än 3 månader 57 182 71 207
3 till 6 månader 1 521 3 662
Mer än 6 månader 3 924 9 704
Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar och andra fordringar är följande.
  2009 2008
SEK 82 947 89 629
EUR 104 174 76 791
GBP 17 805 91 223
CAD 159 -
USD 90 443 49 931
Andra valutor 4 302 1 582
Förändringar i reserven för osäkra fordringar är som följer.
  2009 2008
Per den 1 januari -9 284 -7 583
Omräkningsdifferens 644 -1 441
Reservering för osäkra fordringar -4 166 -333
Fordringar som skrivits bort som ej indrivningsbara 8 077 73
Avsättningar till repektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar ingår i posten övriga kostnader i resultaträkningen. Belopp som redovisas på värdeminskningskontot skrivs vanligen bort när koncernen inte förväntas återvinna ytterligare likvida medel. I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger. Det finns ingen koncentration av kreditrisker avseende kundfordringar, eftersom koncernen har ett stort antal kunder som är spridda internationellt.