Not 20Derivatinstrument
2009
Tillgångar
Skulder 2008
Tillgångar
Skulder
Valuta-terminskontrakt - Kassaflödessäkringar 3 041 4 017 571 3 641
Hela det verkliga värdet på ett derivatinstrument som utgör ett säkringsinstrument klassificeras som långfristig tillgång eller skuld om den säkrade postens återstående löptid är längre än 12 månader och som kortfristig om återstående löptid understiger 12 månader. Omvärdering av valutaterminskontrakt som uppfyller krav för säkringsredovisning, sker över Eget kapital. Övriga terminskotrakt omvärderas över resultaträkningen.
Utestående valutaterminskontrakt 2009-12-31
INFLÖDESVALUTOR
UTFLÖDES-VALUTOR
CAD DKK EUR GBP JPY NOK USD EUR USD
Förfalloår 000 000 000 000 000 000 000 000 000
2010 Belopp 16 700 643 2 103 4 099 119 717 125 5 416 715 1 967
Kurs *
6,725 1,393 10,383 11,354 0,075 1,218 7,214 10,776 7,431
2011 Belopp 452 299 125 825
Kurs * 1,358 10,553 1,195 7,408
2012 Belopp 125 467
Kurs * 1,177 7,48
2013 Belopp 125 170
Kurs * 1,168 7,119
2014 Belopp 125 82
Kurs * 1,159 7,101
2016 Belopp 8 800
Kurs * 6,948
2017 Belopp 5 000
Kurs * 6,955
2018 Belopp 3 200
Kurs * 6,934
*Genomsnittlig kontraktskurs
Nominellt belopp för utestående valutaterminskontrakt uppgår till kSEK 385 959 thousand (56 737).