Not 18Finansiella instrument per kategori
Redovisningsprinciper för finansiella instrument har tillämpats för nedanstående poster. Låne- och kundfordringar Tillgångar värderade till
verkligt värde
via resultat-räkningen
Derivat  för
säkrings-ändamål
Summa
Per den 31 december 2009
Tillgångar i balansräkningen
Derivatinstrument - 698 2 343 3 041
Kundfordringar och andra fordringar 299 830 - - 299 830
Andra finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen - 18 284 - 18 284
Likvida medel 74 661 - - 74 661
  Skulder värderade till
verkligt värde
via resultat-räkningen
Övriga finansiella skulder Derivat för
säkrings-ändamål
Summa
Skulder i balansräkningen
Upplåning - 369 889 - 369 889
Derivatinstrument 757 - 3 260 4 017
  Låne- och
kundfordringar
Tillgångar värderade till
verkligt värde
via resultat-räkningen
Derivat för
säkrings-sändamål
Summa
Per den 31 december 2008
Tillgångar i balansräkningen
Derivatinstrument - 146 425 571
Kundfordringar och andra fordringar 309 156 - - 309 156
Andra finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen - 15 344 - 15 344
Likvida medel 147 713 - - 147 713
  Skulder värderade till
verkligt värde
via resultat-räkningen
Övriga finansiella skulder Derivat för
säkrings-ändamål
Summa
Skulder i balansräkningen
Upplåning - 388 262 - 388 262
Derivatinstrument 2 754 - 887 3 641