Not 17Innehav i intressebolag
  2009 2008
Per den 1 januari 22 064 -
Resultatandel 13 123 8 465
Erhållen utdelning från intressebolag -2 485 -744
Överfört från övriga finansiella tillgångar - 13 475
Erhållen andel genom förvärv av dotterbolag - 50
Valutakursdifferenser -2 001 818
Koncernens andel av resultatet i de viktigaste intressebolagen, vilka alla är onoterade, och dess andel av tillgångar (inklusive goodwill och skulder) är som följer.
 
2009   Tillgångar Skulder Intäkter  Resultat Ägarandel %
THOR Treatment Technologies, LLC USA 31 324 4 358 52 126 8 837 50
UK Nuclear Waste Management Ltd Storbritannien 4 696 4 693 5 037 317 15
KraftAkademin AB Sverige 68 17 120 -4 20
2008   Tillgångar Skulder Intäkter  Resultat Ägarandel %
THOR Treatment Technologies, LLC USA 31 318 11 296 76 543 3 052 50
UK Nuclear Waste Management Ltd Storbritannien 5 724 5 584 7 965 0 15
KraftAkademin AB Sverige 68 12 145 3 20
THOR Treatment Technologies, LLC är ett joint venture där Studsvik är samägare enligt samarbetsavtal om gemensamt bestämmande inflytande. TTT bedriver verksamhet med avfallsbehandling på den federala avfallsmarknaden i USA. Koncernen har inga ansvarsförbindelser hänförliga till innehavet av andelarna i TTT.
  UK Nuclear Waste Management Ltd är ett joint venture där Studsvik är en av fyra delägare. Studsvik har betydande inflytande genom representation i styrelse samt genom överförande av kunskap. NWM har utsetts att med Nuclear Decommissioning Authority (NDA) ansvara för ledning och drift av slutförvarsanläggning samt att implementera en väl fungerande strategi för hantering av lågaktivt radioaktivt avfall i Storbritannien.
  KraftAkademin AB producerar och förrättar utbildning för kärnkraftsindustrin. Verksamhetsidén bygger på att ge kunderna möjlighet att komplettera sin interna utbildningsverksamhet med kurser och seminarier vid genomförandet av individuella kompetensutvecklingsplaner. Studsvik bidrar till KraftAkademins verksamhet genom vår kompetens inom termohydraulik, reaktordynamik och strålskydd.