Not 16Immateriella tillgångar
Goodwill Programvaru
rättigheter
Hyresrätter och
liknande
rättigheter
Summa
Per den 1 januari 2008
Anskaffningsvärde 317 092 21 732 67 067 405 891
Ackumulerad av- och ned­skrivning -5 386 -21 254 -10 533 -37 173
1 januari - 31 december 2008
Ingående bokfört värde 311 706 478 56 534 368 718
Valutakursdifferenser 47 241 -1 7 807 55 047
Förvärv av dotterbolag 3 455 - 917 4 372
Justering förvärvsvärde 605 - - 605
Investeringar - 1 217 479 1 696
Omfördelningar - 87 -87 0
Avskrivningar - -538 -10 509 -11 047
Årets nedskrivning - -33 - -33
Per den 31 december 2008
Anskaffningsvärde 368 393 22 970 78 639 470 002
Ackumulerad av- och ned­skrivning -5 386 -21 760 -23 498 -50 644
1 januari - 31 december 2009
Ingående bokfört värde 363 007 1 210 55 141 419 358
Valutakursdifferenser -20 692 -79 -3 038 -23 809
Investeringar - 310 722 1 032
Omfördelningar - 407 -11 396
Avyttringar och utrangeringar - - -722 -722
Avskrivningar - -118 -8 627 -8 745
Årets nedskrivning - - - -
Per den 31 december 2009
Anskaffningsvärde 379 883 23 594 73 117 476 594
Ackumulerad av- och ned­skrivning -37 568 -21 864 -29 652 -89 084
Hyresrätter och liknande rättigheter består i huvudsak av kundrelationer/kontrakt. Avskrivningar ingår i Kostnad för sålda varor i resultaträkningen med kSEK 8 745 (11 047).
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter (KGE) identifierade per segment. En sammanfattning av fördelningen av goodwill på segmentnivå återfinns nedan.

2009 2008
Sverige - -
Storbritannien 24 767 24 226
Tyskland 123 954 130 800
USA 190 763 205 150
Global Services 2 831 2 831
Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov. Förvärvade verksamheter integreras med övriga verksamheter efter förvärv. Därför genomförs prövningar av nedskrivningsbehov på segmentsnivå. Segmenten identifieras som kassagenererande enheter med undantag för segmentet Global Services, där goodwillvärden hänförs till respektive verksamhetsområde.
De kassagenererande enheternas återvinningsvärde baseras på nyttjandevärde. Dessa värden bygger på uppskattade framtida kassaflöden baserade på affärsplaner för de närmaste tre åren. Tillväxttakten uppskattas för varje kassagenererande enhet utifrån deras marknadsposition och utveckling. Kassaflöden bortom treårsperioden extrapoleras med hjälp av en uppskattad tillväxttakt per år, vilken i beräkningarna satts till ca 3 procent för samtliga enheter. Som diskonteringsränta tillämpas en vägd kapitalkostnad för lånat kapital och eget kapital.
Kostnaden för lånat kapital har fastställts individuellt för respektive segment och hänsyn har därmed tagits till skillnader i marknadsräntor mellan de marknader där de olika enheterna har verksamhet. Kostnaden för eget kapital beräknas som avkastningen på riskfria placeringar för respektive segment med tillägg för en riskpremie som bedöms spegla placerares krav på börsnoterade företag i Studsviks bransch. Den vägda kapitalkostnaden som använts vid beräkningen av återvinningsbart belopp uppgår till mellan 9 och 11 (9) procent före skatt. Baserat på de antaganden och uppskattningar som gjorts föreligger inget nedskrivningsbehov av goodwill. Studsvik har också bedömt nyttjandevärdenas känslighet för ogynnsamma förändringar i de viktigaste antagandena avseende kassaflöden och diskonteringsränta. Även dessa belopp översteg redovisade värden.