Not 15Materiella anläggningstillgångar
  Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska
anläggningar
Inventarier
och verktyg
Pågående ny-anläggningar
och förskott avseende materiella anläggnings-tillgångar
Summa
Per den 1 januari 2008
Anskaffningsvärde 188 307 350 764 257 732 40 724 837 527
Ackumulerad av- och nedskrivning -76 438 -190 995 -163 500 - -430 933
1 januari - 31 december 2008
Ingående bokfört värde 111 869 159 769 94 232 40 724 406 594
Valutakursdifferenser 4 350 22 996 12 375 3 250 42 971
Förvärv av dotterbolag 3 3
Investeringar 2 721 4 597 13 052 75 158 95 528
Under året genomförda omfördelningar 15 862 37 914 5 998 -40 023 19 751
Avyttringar och utrangeringar -806 -827 -392 -2 710 -4 735
Avskrivningar -5 428 -26 561 -24 161   -56 150
Årets nedskrivning     -222   -222
Per den 31 december 2008
Anskaffningsvärde 212 084 445 749 308 075 76 399 1 042 307
Ackumulerad av- och nedskrivning -83 516 -247 861 -207 190 - -538 567
1 januari - 31 december 2009
Ingående bokfört värde 128 568 197 888 100 885 76 399 503 740
Valutakursdifferenser -2 062 -8 798 -4 513 -2 033 -17 406
Förvärv av dotterbolag - - - - -
Investeringar 51 643 3 995 5 478 19 432 80 548
Under året genomförda omfördelningar 77 343 23 030 3 759 -70 387 33 745
Avyttringar och utrangeringar -  -681 -5 634 - -6 315
Avskrivningar -9 549 -33 239 -23 713 - -66 501
Årets nedskrivning - - - - -
Per den 31 december 2009
Anskaffningsvärde 336 424 446 374 279 939 23 411 1 086 148
Ackumulerad av- och nedskrivning -90 481 -264 179 -203 677 - -558 337
Bokfört värde 245 943 182 195 76 262 23 411 527 811
 
Avskrivningskostnader ingår i kostnad sålda varor med kSEK 60 722, i försäljnings- och marknadsföringskostnader kSEK 161, i administrationskostnader kSEK 5 028 och i forsknings- och utvecklingskostnader med kSEK 590. Ränta ingår i anskaffningsvärdet för byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar med kSEK 5 290 (2 441). Taxeringsvärdet på byggnader uppgår till kSEK 29 271 samt mark kSEK 24 647.